Jäivätkö tehtäväsi viimeksi kesken? Jatka kirjautumalla
Syötä henkilökohtainen ID ja salasanasi palataksesi tehtäviin

Ohjaajan opas

Kohderyhmä

Urapolulla-verkkopalvelu on suunniteltu toimimaan yhdessä Töissä.fi-sivuston kanssa urasuunnittelun tukena erityisesti korkea-asteella. Verkkopalvelua voivat hyvin hyödyntää kaikki ohjauksen parissa työskentelevät kuten korkeakoulujen urapalveluiden henkilöstö, korkeakoulujen ja toisen asteen ohjaajat sekä TE-toimistojen ja uravalmennuspalveluiden ohjaajat. Palvelua voivat niin ikään hyödyntää korkeakoulujen ja toisen asteen opiskelijat sekä korkeakouluista valmistuneet alan vaihtajat, jotka pohtivat omaan urasuunnitteluun liittyviä kysymyksiä.

Mitä Urapolulla-verkkopalvelu tarjoaa käyttäjälle?

Urapolulla-verkkopalvelun tehtävien avulla uraan ja urasuunnitteluuun liittyvät, usein laajat ja vaikeatkin kysymykset hahmottuvat pienempinä ja paremmin haltuun otettavina teemoina. Osa tehtävistä linkittyy Töissä.fi-sivuston tarjoamaan tietoon ja tarinoihin. Näin käyttäjä saa varmemmin myös omakohtaista ja konkreettista hyötyä Töissä.fi-sivuston sisältämästä uraseurantatiedosta. Urapolulla-verkkopalvelu syventää ja laajentaa Töissä.fi-sivuston käyttöä oman urasuunnittelun peilinä.

Kuinka Urapolulla-verkkopalvelua voi käyttää?

Urapolulla-verkkopalvelu on suunniteltu toimimaan tilanteissa, joissa käyttäjä hahmottelee omaa uraansa ja paikkaansa työelämässä. Se soveltuu työskentelyyn ajasta ja paikasta riippumatta – niin mobiililaitteilla kuin tietokoneilla. Tehtäviä voi työstää yksin, parin kanssa tai ryhmässä. Ohjaajan tuella ja toisten vastaavan kaltaisia tulevaisuuskysymyksiä pohtivien vertaisten kanssa näkemysten jakaminen ryhmätyöskentelyn menetelmin tuo kuitenkin merkittävää lisäarvoa yksilön näkemyksiin ja pohdintoihin.

Ohjaajat voivat integroida Urapolulla-verkkopalvelun kokonaisuudessaan tai osina esimerkiksi yksilöohjaukseen tai uraohjauksen työpajoihin täydentämään omaa opetustaan ja ohjaustaan.

Sivuston rakenne

Sivusto rakentuu kolmesta (3) erityyppisestä osiosta: Urakysely, Tehtävät teemoittain sekä Pohdintatehtävät.

Urakysely

Urakyselyyn tarvitaan vain muutama minuutti aikaa. Urakyselyn tekemiseen kannattaa rohkaista, sillä tulokset antavat käyttäjälle arvokasta tietoa siitä, mitkä kysymykset ja teemat häntä eniten askarruttavat. Urakyselyn tulos tarjoaa käyttäjälle teemoja, joita hän voi siirtyä suoraan pohtimaan, tai käyttäjä voi tutustua haluamiinsa Tehtäviin teemoittain.

Tehtävät teemoittain

Tehtävät teemoittain -osio jakaantuu seitsemän teeman alle (arvot, osaaminen, itseluottamus, verkostot, mahdollisuudet, päätöksenteko ja työelämään). Jokaista teemaa konkretisoidaan lyhyiden haastatteluvideoiden avulla. Nämä auttavat käyttäjää orientoitumaan tehtävien teemoihin.

Kunkin teeman yhteydessä on johdantoteksti, josta ilmenee, mistä teemassa on kyse. Ensimmäiset tehtävät ovat teemaan orientoivia ja Töissä.fi-aineistoon perustuvia tehtäviä, joissa tarkastellaan, miten osion teema ilmenee Töissä.fi-kertomuksissa tai millaista tietoa Töissä.fi-sivusto käyttäjälle tarjoaa. Näin käyttäjän oma urasuunnittelu sekä Töissä.fi-aineiston ja teoreettisten viitekehysten tarjoama tieto peilautuvat toisiinsa. Orientoivien tehtävien jälkeen havainnoidaan teemaan liittyviä asioita oman elämän kulussa. Tehtävissä on sekä yksilö- että ryhmätehtäviä, ja ne ovat luonteeltaan valintatehtäviä, pohtivia tai kokoavia tehtäviä. Yksilötehtävän erottaa yhdestä pään kuvakkeesta ja ryhmätehtävän useasta pään kuvakkeesta – näitä kuvakkeita klikkaamalla voi siirtyä yksilö- ja ryhmätehtävien välillä.

Pohdintatehtävät

Pohdintatehtävät-osiossa käyttäjän on mahdollista työstää syvällisemmin teemoja, jotka häntä askarruttavat eniten, sekä tunnistaa oman urapolkunsa piirteitä. Tässä osiossa on kaksi tehtäväaluetta, Minun urapolkuni ja Minun urateemani. Minun urapolkuni -tehtäväalueelta löytyvät myös seitsemän uratyyppitarinaa, jotka on koottu Töissä.fi-sivustolla olevien uratarinoiden pohjalta ja joiden avulla käyttäjä voi pohtia oman urapolkunsa piirteitä.

Vastausten tallentaminen

Käyttäjän on tärkeää kirjoittaa itselleen talteen Urapolulla-verkkopalvelun automaattisesti luoma käyttäjätunnus (ID) ja salasana. Tehdyt tehtävät on mahdollista tallentaa ja tulostaa työskentelyn eri vaiheissa ja tehtäviin voi palata käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Sivustoa voi toki käyttää aina myös “uutena käyttäjänä”, mutta tällöin jo aiemmin tehtyjen tehtävien täydentäminen ei ole mahdollista ja käyttäjä aloittaa kaiken alusta.

Oivalluksia urapoluille, joita kuljet ohjattaviesi kanssa!

Urapolulla-verkkopalvelun taustoista voit lukea lisää Palvelun tausta -osiossa.